Ilvy Maijen Fotografie

PROJECTS / SERIES

”prouTboys” also see ProuTboys

(English below)

Dit is een doorlopend project over homo- en transjongens met als doel jongeren te stimuleren en te inspireren om zichzelf te zijn en hen te laten weten dat ze uniek en bijzonder zijn. Helaas zijn dit soort projecten nog steeds nodig. Dit werd onlangs nog eens duidelijk door de verklaring van minister Slob (NL) dat het toegestaan is homoseksualiteit op hervormde scholen af te keuren. De portretten vertonen een zekere kwetsbaarheid waarmee ik wil overbrengen dat het oké is om je innerlijke zelf te laten zien.
Wil je aan dit fotoproject meewerken of weet je iemand die dat mogelijk zou willen, dan laat het me weten! (0640803645 / ilvy_maijen_photography (insta) of info@ilvyfotografie.nl)

This is an ongoing project about gay and trans boys with the aim of stimulating and inspiring young people to be themselves and let them know that they are unique and special. Unfortunately, these types of projects are still needed. This was recently made clear again by the statement by Minister Slob (NL) that it is allowed to disapprove homosexuality in reformed schools. The portraits show a certain vulnerability with which I want to convey that it is okay to show your inner self.
Would you like to participate in this photoproject or do you know someone who might want to, let me know! (0640803645 / ilvy_maijen_photography (insta) or info@ilvyfotografie.nl)

”Zeezucht”

The sea

I need the sea because it teaches me,
I don’t know if I learn music or awareness,
if it’s a single wave or its vast existence,
or only its harsh voice
or its shining suggestion of fishes and ships.
The fact is that until I fall asleep,
in some magnetic way I move in
the university of the waves.

– Pablo Neruda –

”Ervaringsdeskundigheid in beeld”

(English below)

Naast fotografe is Ilvy ook GZ-psychologe en werkt bij een GGZ-instelling in Maastricht. Ze werkt hier sinds een paar jaar ook samen met ervaringsdeskundigen. Deze samenwerking is aanleiding geweest om dit foto-project op te gaan zetten. Doel van het project is om psychiatrie vanuit een positieve invalshoek te benaderen. Verslaving, depressie, PTSS enzovoorts, het zijn ziektebeelden waar men zich vaak voor schaamt, waar anderen negatieve associaties mee hebben, wat anderen doet afschrikken, waar dus nog steeds stigma’s op berusten. Ervaringswerkers zijn echter hét bewijs dat dit niet terecht is. Zij putten uit hun ervaringen juist kracht en kunnen anderen op een unieke manier helpen. In mijn opinie is het ervaringswerk daarom een grote meerwaarde binnen de geestelijke gezondheidszorg. Tijdens het maken van het portret laat Ilvy hen denken aan de gebeurtenis die doorslaggevend is geweest voor hun keuze om ervaringsdeskundige te worden.

In addition to being a photographer, Ilvy is also a GZ psychologist and works at a GGZ institution in Maastricht. She has also been working here for a few years with experts by experience. This collaboration was the reason to set up this photo project. The aim of the project is to approach psychiatry from a positive angle. Addiction, depression, PTSD and so on, these are syndromes that people are often ashamed of, with which others have negative associations, which scare others, which are still stigmatic. However, experience workers are proof that this is not justified. On the contrary, they draw strength from their experiences and can help others in a unique way. In my opinion, the experiential work is therefore of great added value within mental health care. While making the portrait, Ilvy reminds them of the event that was decisive in their choice to become an expert by experience.

”COVID-19 era Skype portraits”

(English below)

In deze moeilijke en bizarre tijd waarin het Corona virus ons in de greep houdt is ‘social distancing’ leidend voor hoe de samenleving functioneert. Dit maakt het voor elke beroepsgroep zwaar om op de gangbare manier door te gaan. Ook voor fotografen heeft dit de nodige impact. Gezien Ilvy deze bizarre Corona-tijd in de eerste lockdown periode vast wilde leggen, heeft ze gezocht naar een manier die past binnen de mogelijkheden.  Verschillende Limburgers zijn gevraagd om via Skype te beeldbellen en op deze manier een portret te maken. Het persoonlijke verhaal wordt via het portret verteld. De foto’s zijn geschoten in april 2020, de eerste volle lockdown maand en zijn gemaakt door het iMac beeldscherm te fotograferen.

Museum Hilversum expositie
De foto van Nina werd geëxposeerd in Museum Hilversum tijdens de tentoonstelling PANdemIC die van zaterdag 8 augustus t/m 20 september 2020 plaats vond en wellicht nog een tour door het land gaat maken langs diverse musea. De foto is geselecteerd door niemand minder dan Ilvy Njiokiktjien (1e fotografe des Vaderlands).

In this difficult and bizarre time in which the Corona virus is gripping us, “social distancing” is leading for how society functions. This makes it difficult for any professional group to continue in the usual way. This also has the necessary impact for photographers. Since Ilvy wanted to capture this bizarre Corona era, she has looked for a way that fits the possibilities of this first lockdown period. Several residents of Limburg (NL) have been asked to make video calls via Skype and make a portrait in this way. The personal story is told through the portrait. The photos were all taken in April 2020 (the first full lockdown month) by photographing the iMac display.

Museum Hilversum exhibition
Nina’s photo was exhibited in Museum Hilversum during the PANdemIC exhibition that took place from Saturday 8 August to 20 September 2020 and will probably make a tour through the country along various museums. The photo was selected by none other than Ilvy Njiokiktjien (1st photographer Laureate).